Feedback: Jak skutecznie udzielać i wdrażać oceny w praktyce - YourCX

Feedback: Jak skutecznie udzielać i wdrażać oceny w praktyce

23.02.2024

Chcesz dowiedzieć się, jak efektywnie stosować feedback, aby wspierać rozwój osobisty i zawodowy? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, co sprawia, że informacja zwrotna jest wartościowa i jakie techniki możesz zastosować, by była skuteczna. Poznaj najlepsze praktyki dzielenia się opiniami i wykorzystaj je w swojej pracy.

Najważniejsze informacje

  • Feedback jest niezbędny dla skutecznej komunikacji i rozwoju osobistego oraz zawodowego, a rozróżniamy feedback pozytywny (motywujący) i negatywny (wskazujący na obszary do poprawy).
  • Skuteczne udzielanie feedbacku wymaga konstruktywności, precyzji, uczciwości i empatii oraz właściwego taktowania i wyboru odpowiedniego czasu
  • Aby proces feedbacku był efektywny, należy dokonać analizy sytuacji, poprowadzić ukierunkowaną rozmowę, omówić plan poprawy oraz umiejętnie reagować na otrzymany feedback, a także zachęcać do wzajemnego wsparcia w zespole.

Co to jest feedback i dlaczego jest ważny?

Osoba otrzymuje feedback

Feedback, inaczej informacja zwrotna, to kluczowy element w środowisku pracy, umożliwiający otwartą komunikację i umożliwiający nam zrozumienie, jak nasze działania wpływają na nasze zachowania innych. Pozytywny feedback pochodzi nasze mocne strony i osiągnięcia, podczas gdy negatywny feedback wskazuje na obszary, które wymagają poprawy. Znaczenie feedbacku jest niezaprzeczalne dla efektywnego funkcjonowania zespołu.

Regularne otrzymywanie feedbacku umożliwia nam stać się bardziej świadomymi własnych mocnych i słabych stron, a także sposobów, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych. To zrozumienie jest kluczowe dla naszego samorozwoju i pomaga w identyfikacji oraz realizacji celów zawodowych i osobistych. Co więcej, feedback ma wpływ na naszą motywację i wydajność pracy, zwiększając zaangażowanie i skłonność do wprowadzania zmian.

Zasady udzielania skutecznego feedbacku

Osoba udziela feedbacku

Udzielanie feedbacku to nie tylko kwestia przekazania informacji zwrotnej. To proces, który wymaga taktu, empatii i precyzji. Kluczowe jest to, aby feedback był konstruktywny, skoncentrowany na konkretnych zachowaniach, a nie na cechach osoby. Ponadto, odpowiednie wyczucie czasu i kontekstu może znacznie wpłynąć na skuteczność przekazu.

W kolejnych podsekcjach omówimy te aspekty bardziej szczegółowo.

Konstruktywność

Konstruktywny feedback pomiędzy pracownikami

Konstruktywny feedback to taki, który wspiera rozwój pracownika, oferując rozwiązania i możliwości poprawy, a nie jedynie krytykuje. Jest to kluczowe dla utrzymania motywacji i zaangażowania pracowników. Aby feedback był konstruktywny, można korzystać z modelu Sytuacja-Zachowanie-Wpływ (SBI), który pomaga w precyzyjnym przedstawieniu feedbacku, podając konkretne przykłady zachowania i ich wpływ. Model SBI skupia się na trzech głównych komponentach: Sytuacja (opisuje kiedy i gdzie miało miejsce obserwowane zachowanie), Zachowanie (opisuje konkretne działania lub wypowiedzi osoby, której feedback dotyczy) oraz Wpływ (opisuje efekt zachowania na pracę, zespół lub projekt). Używając tego modelu, osoba udzielająca feedbacku może dokładnie określić, jakie konkretne działania miały pozytywny lub negatywny wpływ na wyniki pracy, co ułatwia zrozumienie i akceptację informacji zwrotnej przez odbiorcę. Dzięki temu, feedback staje się bardziej obiektywny, mierzalny i skoncentrowany na rozwoju, a nie na ocenie samej osoby.

Ważne jest, aby unikać tzw. “kanapki krytyki”, gdzie krytyka jest otoczona pochwałami. Taka metoda może prowadzić do niejasności komunikatu i nieodpowiedniego zrozumienia celów feedbacku. Zamiast tego, dobrą praktyką jest wyrażanie wysokich oczekiwań oraz wiary w możliwości rozwojowe odbiorcy feedbacku, co potęguje motywację do wprowadzania zmian.

Precyzja i szczegółowość

Precyzja i szczegółowość to elementy skutecznego feedbacku

Precyzja i szczegółowość to kolejne kluczowe elementy skutecznego feedbacku. Feedback powinien być oparty na konkretnych przykładach i sugestiach, skupiając się na zachowaniach, a nie na cechach osoby. Unikanie sformułowań absolutnych typu “zawsze” czy “nigdy” pozwoli na bardziej precyzyjne przedstawienie kwestii, które wymagają poprawy.

Szczegółowość feedbacku jest niezbędna nie tylko dla osoby udzielającej, ale również dla odbiorcy. Konkrety pomagają zrozumieć, co dokładnie jest problemem i jakie działania powinny być podjęte w krótkim czasie w celu poprawy sytuacji. Może to obejmować różne aspekty pracy, od sposobu rozwiązywania problemów, przez motywację, aż po wydajność pracy.

Uczciwość i empatia

Uczciwość i empatia to  elementy udzielania skutecznego feedbacku

Uczciwość i empatia to dwa kolejne, niezbędne elementy udzielania skutecznego feedbacku. Oznaczają one, że feedback powinien być przekazywany z szacunkiem dla uczuć odbiorcy i z troską o utrzymanie pozytywnej atmosfery współpracy. Porozumienie bez przemocy (NVC) jako metoda komunikacji opiera się na empatycznym odbiorze komunikatu oraz szczerym wyrażeniu siebie, co sprzyja rozwojowi empatii.

Szczere informacje zwrotne mogą tworzyć głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje, pod warunkiem zachowania uczciwości w komunikacji. Informację zwrotną musi być okazywany w sposób szanujący i wspierający, poprzez komunikowanie się z empatią, uczciwością i otwartością, co pozwala unikać urażenia uczuć.

Takt i odpowiedni czas

Nie tylko treść, ale także takt i wybór momentu na przekazanie feedbacku są kluczowe. Najlepszym momentem na udzielenie feedbacku jest czas bezpośrednio po zauważeniu danej sytuacji. Im dłużej czekamy, tym trudniej pracownikowi może być przypomnieć sobie szczegóły omawianej sytuacji.

Zastosowanie modelu “Start, Stop, Continue” w odpowiednim czasie i kontekście może poprawić skuteczność feedbacku i pomóc uniknąć wywołania u odbiorcy poczucia ataku. Pamiętajmy jednak, że zawsze warto przemyśleć, jaki jest odpowiedni czas i miejsce na przekazanie feedbacku, tak aby była to sytuacja komfortowa dla obu stron.

Feedback pozytywny vs. negatywny

Różnice między feedbackiem pozytywnym i negatywnym

Zarówno pozytywny, jak i negatywny feedback mają swoje miejsce w środowisku pracy i oba mogą przyczynić się do rozwoju pracowników. Ważne jest jednak, aby zrozumieć różnice między nimi i wiedzieć, jak je efektywnie stosować, zwłaszcza w przypadku pozytywnego feedbacku.

W kolejnych podsekcjach przyjrzymy się bliżej tym dwóm rodzajom feedbacku.

Pozytywny feedback

Pozytywny feedback skupia się na mocnych stronach, uzdolnieniach i osiągnięciach pracowników. Wyrażenie uznania za wysiłek, dobra postawa czy doskonałe przywództwo, a także rozpoznawanie wyjątkowej pracy, osiągania celów i aktywnego przynoszenia nowych pomysłów jest niezmiernie ważne dla utrzymania motywacji i zaangażowania pracowników. Warto również pamiętać o używaniu miłych słów, które mogą dodatkowo podkreślić pozytywny feedback.

Kluczowym elementem pozytywnego feedbacku jest również budowanie atmosfery zaufania. Podkreślenie wysokich oczekiwań i wyrażenie przekonania w możliwościach odbiorcy pozytywnego feedbacku, a także ustanowienie programów uznania i nagradzania pracowników za osiągnięcia, przyczynia się do budowania atmosfery zaufania, co jest istotne w procesie feedbacku.

Negatywny feedback

Negatywny feedback, choć często bolesny dla odbiorcy, jest niezbędny dla rozwoju i poprawy. Wskazuje na obszary, które wymagają poprawy, co pozwala na podjęcie działań naprawczych. Ważne jest jednak, aby krytykę przekazywać w sposób konstruktywny i pomocny, oferując jednocześnie możliwe sposoby poprawy.

Podczas przekazywania negatywnego feedbacku, kluczowe jest uwzględnienie skłonności odbiorców do silniejszego przeżywania informacji negatywnych niż pozytywnych. Dlatego tak ważne jest dostosowanie komunikacji tak, aby minimalizować potencjalny negatywny wpływ. Zasada tzw. „kanapki” może być tutaj pomocna, jednak pamiętajmy, że negatywny feedback zawsze powinien być przekazywany na osobności, aby ochronić pracownika przed demotywacją i negatywnym odbiorem ze strony zespołu.

Proces udzielania feedbacku – krok po kroku

People talking

Feedback to nie tylko przekazanie informacji, to proces, który wymaga analizy, planowania i odpowiedniego podejścia. W kolejnych podsekcjach przyjrzymy się krokom, które należy podjąć, aby proces udzielania informacji zwrotnej był skuteczny i umożliwiał udzielanie informacji zwrotnej w sposób efektywny.

Analiza sytuacji

Pierwszym krokiem w procesie udzielania feedbacku jest analiza sytuacji. Przygotowanie listy konkretnych zachowań lub wyników pracy, które wymagają uwagi, jest niezwykle ważne dla efektywności całego procesu. Wykorzystanie modelu Sytuacja-Zachowanie-Wpływ (SBI) pomoże w precyzyjnym przedstawieniu feedbacku, podając konkretne przykłady zachowania i ich wpływ.

Dodatkowo, warto zgromadzić dodatkowe informacje i dane, które mogą pomóc zrozumieć kontekst i szczegóły zachowań lub wyników. Sprawdzenie ostatniej oceny wydajności może być pomocne w ustaleniu, czy wcześniej podjęto jakieś działania zapobiegawcze wobec identyfikowanych problemów.

Prowadzenie rozmowy

Następnym krokiem jest przeprowadzenie rozmowy. Podczas rozmowy ukierunkowanej na ten cel, należy przedstawić feedback formalnie. Ważne jest, by skoncentrować się wyłącznie na tym temacie. Zostawianie przestrzeni do odpowiedzi chroni przed wprowadzeniem nerwowej atmosfery i pozwala drugiej stronie na udzielenie odpowiedzi.

Możliwość prowadzenia dyskusji i dzielenia się spostrzeżeniami jest ważna dla pracownika. Ważne jest również, by podczas rozmowy o feedbacku wyrazić swoje zaangażowanie w rozwój pracownika, zachęcając do wyrażania opinii. Spotkania dotyczące postępu powinny odbywać się regularnie i punktualnie, aby podkreślić ich ważność i zaangażowanie menedżera.

Omówienie planu poprawy

Ostatnim krokiem jest omówienie planu poprawy. Skuteczny feedback powinien koncentrować się na przyszłych działaniach i możliwościach rozwoju, by motywować do zmian. Ostateczny plan poprawy przeznaczony dla pracownika wymaga wspólnej zgody pracownika, menedżera oraz akceptacji działu HR.

Plan poprawy powinien zawierać konkretne, mierzalne cele (SMART), szczegóły dotyczące obecnych braków w wydajności i proponowane daty realizacji. W planie powinny znaleźć się informacje o wsparciu, które menedżer zobowiązuje się zapewnić pracownikowi, w tym dodatkowe zasoby, szkolenia lub coaching.

Jak reagować na otrzymany feedback?

Woman reading

Odbieranie feedbacku może w większości przypadków być równie trudne, co jego udzielanie. Istotne jest, aby podczas otrzymywania feedbacku wykazać wdzięczność, dziękując za przekazane informacje i zachowując otwartość umysłu.

Reagując na feedback, szczególnie negatywny, kluczowe jest unikanie pochopnych działań, dawanie sobie czasu na przemyślenie i stosowanie technik radzenia sobie z emocjami. Regularne prośby o feedback i otwarte dyskusje na temat otrzymanych błędów i opinii budują zaufanie i relacje zawodowe, a także umożliwiają konstruktywny dialog oraz śledzenie postępów w dążeniu do doskonalenia.

Wsparcie dla współpracowników w udzielaniu i odbieraniu feedbacku

W kontekście środowiska pracy, udzielanie i odbieranie feedbacku to zadanie dla całego zespołu. Wszyscy członkowie zespołu mogą wspierać się nawzajem w tym procesie, tworząc otwarte i skuteczne środowisko do dzielenia się opiniami i pomysłami.

Zachęcanie do rozwoju zawodowego, transparentność w przedstawianiu wyników firmy, strategii i planów przyszłościowych, a także stosowanie się do etycznych i społecznie odpowiedzialnych praktyk w kulturze organizacyjnej to tylko niektóre z działań, które mogą wzmacniać zaufanie pracowników i sprzyjać otwartości w udzielaniu feedbacku.

Jakie narzędzia mogą pomóc przy zbieraniu feedbacku?

 Narzędzia badawcze wspierające feedback

W procesie zbierania feedbacku od pracowników pomocne mogą okazać się różnorodne narzędzia badawcze, które umożliwiają gromadzenie i analizę informacji zwrotnych w sposób uporządkowany i systematyczny. Istnieją zarówno ankiety anonimowe, które gwarantują pracownikom pełną dyskrecję i mogą zachęcić do bardziej szczerych odpowiedzi, jak i ankiety nieanonimowe, które pozwalają na bezpośrednie przypisanie opinii do konkretnego pracownika, co może być przydatne w indywidualnej analizie potrzeb rozwojowych. Specjalistyczne platformy takie jak YourCX oferują szerokie możliwości konfiguracji ankiet, w tym wybór formy anonimowej bądź jawnej, co pozwala organizacjom na lepsze dostosowanie metod zbierania feedbacku do swoich potrzeb i oczekiwań pracowników.

Dodatkowo YourCX pozwala na automatyczną kategoryzację wypowiedzi otwartych, więcej możesz dowiedzieć się tutaj.

Podsumowanie

Feedback jest niezmiernie ważnym narzędziem w środowisku pracy, które umożliwia rozwój zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym. Kluczowe jest jednak, aby feedback był zawsze udzielany w sposób konstruktywny, z uwzględnieniem empatii, precyzji i odpowiedniego momentu. Pamiętajmy, że feedback to nie tylko krytyka, ale przede wszystkim informacja zwrotna, która ma na celu wspierać rozwój i poprawę. Dlatego warto zawsze podchodzić do tematu feedbacku z otwartym umysłem, gotowym do nauki i rozwoju.

Najczęściej Zadawane Pytania

Co to jest feedback po polsku?

Feedback to po polsku informacja zwrotna, który polega na ujawnieniu rozmówcy swoich spostrzeżeń na temat zachowania lub wypowiedzi innego uczestnika konwersacji. Termin ten jest powszechnie używany w języku polskim.

Po co nam feedback?

Feedback jest ważny, ponieważ pomaga nam zmotywować się do dalszych działań i poprawić nasze rozwiązania. Pamiętaj jednak, aby skupić się na konstruktywnym doradztwie, zamiast krytykować za przeszłe zachowania, co może zniechęcić do podjęcia dalszych działań.

Jak dać komuś feedback?

Kiedy udzielasz feedbacku, opieraj swoje wypowiedzi na faktach i konkretnych przykładach. Zadawaj pracownikowi pytania, aby stworzyć dwukierunkową komunikację. Bądź otwarty na jego spostrzeżenia i punkt widzenia.

Na czym polega skuteczny feedback?

Skuteczny feedback polega na dostarczaniu więcej pozytywnych informacji zwrotnych niż negatywnych, aby motywować do działania i skorygować błędy. Ważne jest także, aby feedback był zbalansowany, zawierający zarówno elementy pozytywne, jak i negatywne, aby uniknąć urażenia odbiorcy. Dlatego też informację zwrotną powinno się udzielać jak najszybciej po pojawieniu się zachowania.

Inne posty z tej kategorii

WYŚWIETL INNE POSTY

Copyright © 2023. YourCX. All rights reserved — Design by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram